Pre domácnosti

Stavebné práce a drobné stavebné práce

Pre na�ich klientov okrem kompletn�ch stavieb domov na k?�?, poskytujeme rozli?n� drobn� stavebn� pr�ce, ako s�:

 • Zatep?ovanie
 • Mur�rske pr�ce
 • Lepenie r�znych materi�lov
 • Stierkovanie, tapetovanie
 • V?tanie dier a otvorov do stien
 • Rezanie a br�senie kovov, dreva, plastov
 • Mont� n�bytku
 • V�mena z�mkov FAB
 • Oprava a ?istenie r�n
 • Ve�anie pol�c, skriniek, zrkadiel, obrazov, garn�, po�tov�ch schr�nok
 • Kladenie kobercov, lamin�tov�ch podl�h, PVC, dl�ky, linolea aj so soklov�m ukon?en�m
 • Obklada?ky a dla�ba
 • Dokon?ovacie pr�ce pri stavbe domu pod?a konkr�tnych po�iadaviek
 • Krtkovanie odpadov
 • Stol�rske pr�ce
 • In� opravy, �pravy a pr�ce pod?a V�ho �elania
Vodoinštalačné práce

Na�i odborn�ci V�m pom��u pri pr�cach, ako s�:

 • V�mena vodovodn�ch bat�ri�
 • V�mena tesnen�
 • Mont� um�vadiel
 • Mont�e a v�mena WC, van�, sprchov�ch k�tov
 • Krtkovanie odpadov