Pre firmy

Technická správa objektov a riadenie procesov
 • Prev�dzka, �dr�ba, obsluha, servis a opravy technick�ch zariaden� a nehnute?n�ho majetku
 • Zabezpe?enie odborn�ch prehliadok a sk��ok
 • Komplexn� riadenie v�etk�ch podporn�ch ?innost� technick�ho charakteru vo firme
Stavebné práce a drobné stavebné práce

Pre na�ich klientov okrem kompletn�ch stavieb objektov na k?�?, poskytujeme rozli?n� drobn� stavebn� pr�ce, ako s�:

 • Zatep?ovanie
 • Mur�rske pr�ce
 • Stierkovanie, tapetovanie
 • V?tanie dier a otvorov do stien
 • Mont� kancel�rskeho n�bytku
 • Ve�anie pol�c, skriniek, zrkadiel, obrazov, garn�, po�tov�ch schr�nok
 • Kladenie kobercov, lamin�tov�ch podl�h, PVC, dl�ky, linolea aj so soklov�m ukon?en�m
 • Obklada?ky a dla�ba
 • Dokon?ovacie pr�ce pri stavbe domu pod?a konkr�tnych po�iadaviek
 • In� opravy, �pravy a pr�ce pod?a �elania z�kazn�ka